Algemene voorwaarden
1. Toepasselijkheid
Door uw bezoek aan Trezebeest.be (hierna genoemd : Wij of deze website) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Trezebeest.be kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen en dit zonder voorafgaande verwittiging.

2. Aansprakelijkheid
Wij streven ernaar dat de informatie op onze website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt echter op risico van de bezoeker. Trezebeest.be geeft geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of de accuraatheid van de informatie op deze website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Trezebeest.be is ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze website. Trezebeest.be is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk.

Trezebeest.be behoudt zich het recht om op ieder ogenblik de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden en de inhoud van de website (links inbegrepen) te wijzigen, zonder aankondiging of kennisgeving en zonder dat de Klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen. Trezebeest.be is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit dergelijke opschorting of stopzetting.

Trezebeest.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade, van welke aard ook, dat een vermelding op onze website zou kunnen hebben op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de resultaten in zoekmachines als Google, Yahoo en Bing van de betrokken website en in geen geval kan dit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere, al dan niet financiële, compensatie.

In geval van overmacht is Trezebeest.be niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Trezebeest.be haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

3. De toegang tot en het gebruik van onze website
U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

  • Op geen enkele wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten
  • Geen daden stellen die het gebruik hinderen voor andere bezoekers op (delen van) deze website;
  • Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via (delen van) deze website;
  • Geen virussen of andere malware verspreiden;
  • Geen pogingen te ondernemen om de beveiliging van deze website te ontwijken of te hinderen;
  • Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders met uitzondering van de Google, Yahoo en Bing bots.
  • Voor het gedeelte van de website waarvoor registratie vereist is, de regels na te leven m.b.t. “Registreren” en “Gedragsregels”, zie item 7 & 8 van onze algemene voorwaarden.
  • Bij niet-naleving van één of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te ontzien. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, het verspreiden van virussen, malware of spam als ook elke poging om onze beveiliging te omzeilen (bv. hacking, phishing,…) kunnen mogelijk leiden tot een strafrechtelijke procedure.

4. Intellectuele eigendomsrechten
De op onze website verstrekte informatie en geleverde diensten, en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Trezebeest.be of waarop wij een licentie hebben. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Trezebeest.be.

5. Privacy
Trezebeest.be respecteert de privacy van onze gebruikers. Voor meer informatie over hoe wij met u gegevens omgaan verwijzen we u graag door naar ons privacybeleid

6. Klachtenregeling
Trezebeest.be hoopt natuurlijk op 100% tevredenheid. Indien er toch klachten zouden zijn over de diensten van Trezebeest.be, gelieve dan contact met ons op te nemen. Wij doen er alles aan om klachten zo snel mogelijk te behandelen.

Geschillen vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

7. Over Trezebeest.be
Bogaerdstraat 5
1785 Merchtem
+32 (0)52 57 87 02